Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 czerwca 2012 r. – Mocová przeciwko Komisji

(Sprawa F-41/11)1

(Służba publiczna– Personel tymczasowy – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Uprawnienia dyskrecjonalne – Artykuł 8 WZiP – Artykuł 4 decyzji dyrektora generalnego OLAF-u z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nowej polityki w zakresie naboru i zatrudniania personelu tymczasowego OLAF-u – Maksymalny czas trwania umów o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dana Mocová (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji dyrektora generalnego OLAF-u w sprawie wniosku strony skarżącej o przedłużenie jej umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. a) WZiP.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 282 z 24.9.2011, s. 51.