Language of document : ECLI:EU:F:2012:196

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2012

Asia F-42/11

Stephanie Honnefelder

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailun valintalautakunnan päätöksen kumoaminen – Lainvoimaisen tuomion täytäntöönpano – Laillisuusperiaate – Avoimen kilpailumenettelyn uudelleenaloittamista koskevasta päätöksestä tehty lainvastaisuusväite

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Stephanie Honnefelder vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan avoimen kilpailun EPSO/AD/26/05 valintalautakunnan 11.2.2011 tekemän päätöksen olla merkitsemättä häntä varallaololuetteloon.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yhden kolmasosan Stephanie Honnefelderin oikeudenkäyntikuluista

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kanne palvelukseenottomenettelyn aikana tehdystä kielteisestä päätöksestä – Kanneperuste, joka koskee saman menettelyn kuluessa tehdyn aikaisemman kielteisen päätöksen virheellisyyttä – Hyväksyttävyys – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Velvollisuus ryhtyä täytäntöönpanotoimiin – Ulottuvuus – Sekä tuomion perustelujen että tuomiolauselman huomioon ottaminen – Hakijan varallaololuetteloon merkitsemättä jättämisestä tehdyn kilpailun valintalautakunnan päätöksen kumoaminen – Kilpailun uudelleen aloittaminen pelkästään kantajan osalta – Asianmukainen täytäntöönpanokeino

(SEUT 266 artikla; henkilöstösääntöjen 27 artikla)

3.      Virkamiehet – Henkilöstökanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Velvollisuus ryhtyä täytäntöönpanotoimiin – Hallinnon harkintavalta – Mahdollisuus käydä vuoropuhelua vahinkoa kärsineen kanssa

(SEUT 266 artikla)

4.      Virkamiehet – Sopimussuhteen ulkopuolinen toimielinten vastuu – Tiedonantovelvollisuuden noudattamatta jättäminen – Virkavirhe, joka ei johda toimen kumoamiseen

1.      Kantajalla on oikeus vedota kilpailun järjestämiseen liittyviin virheellisyyksiin kanteessa, joka kohdistuu hänen hakemuksensa hylkäämisestä tehtyyn yksittäispäätökseen, ilman että häntä vastaan voitaisiin vedota siihen, ettei hän ole määräajassa tehnyt valitusta tai nostanut kannetta päätöksestä, jossa täsmennetään kilpailun järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Yhdessäkään henkilöstösääntöjen säännöksessä ei säädetä, että kantaja, joka haluaa riitauttaa lainvastaisuusväitteellä hallinnon toimen laillisuuden, pitäisi tehdä valitus nimenomaan tästä toimesta, vaikka kanne täyttää tutkittavaksi ottamisen edellytykset. Lainvastaisuusväitettä ei voida jättää tutkimatta pelkästään sillä perusteella, että sitä ei ole esitetty ensin valituksessa.

(ks. 34 ja 37 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑448/93 P, komissio v. Noonan, 11.8.1995, 17–19 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑60/92, Noonan v. komissio, 16.9.1993, 21 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑45/07, Mandt v. parlamentti, 1.7.2010, 121 kohta

2.      Asianomaisen toimielimen on SEUT 266 artiklan nojalla toteutettava kumoamistuomion seurauksena tarvittavat toimenpiteet tehdäkseen tyhjäksi todettujen lainvastaisuuksien vaikutukset, mikä merkitsee sitä, että jos toimi on jo pantu täytäntöön, kantaja on palautettava siihen oikeudelliseen tilanteeseen, jossa hän oli ennen tätä toimea.

SEUT 266 artiklassa asetetun velvollisuuden noudattamiseksi toimielimen on toteutettava konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan poistaa kyseisen henkilön osalta tapahtunut lainvastaisuus. Se ei voi näin ollen vedota käytännön vaikeuksiin, joita voi liittyä kantajan palauttamiseen siihen oikeudelliseen tilanteeseen, jossa hän oli ennen kumotun toimen toteuttamista, välttyäkseen noudattamasta tätä velvollisuutta. Ainoastaan toissijaisesti, jos kumoamistuomion täytäntöönpanoon liittyy ylivoimaisia esteitä, asianomainen toimielin voi täyttää velvollisuutensa tekemällä päätöksen, jolla voidaan korvata oikeudenmukaisella tavalla haitta, joka kumotusta päätöksestä on aiheutunut asianomaiselle henkilölle.

Vaikka kyseisen toimielimen on määritettävä, mitä toimenpiteitä virkamiestuomioistuimen kumoamistuomion täytäntöönpano edellyttää, sille annettua harkintavaltaa rajoittaa se, että sen on noudatettava täytäntöönpantavanaan olevan tuomion tuomiolauselmaa ja perusteluja sekä unionin oikeussääntöjä. Vastaajana olevan toimielimen on siten erityisesti vältettävä sisällyttämästä toteutettuihin toimenpiteisiin samoja lainvastaisuuksia kuin ne, jotka kumoamistuomiossa on todettu.

Kun varallaololuettelon laatimiseksi on järjestetty avoin kilpailu, hallinto voi kuitenkin pyrkiä löytämään lainvastaisesti hylätyn hakijan erityistapauksen kannalta oikeudenmukaisen ratkaisun. Kun varallaololuettelon laatimiseksi on järjestetty avoin kilpailu, jonka kokeita rasittaa virhe, hakijan oikeuksia suojataan asianmukaisesti, jos nimittävä viranomainen aloittaa tämän osalta uudelleen kilpailun varallaololuettelon laatimiseksi, sillä tällainen uudelleen aloittaminen käsittää tilanteen palauttamisen sellaiseksi kuin se oli ennen tuomioistuimen lainvastaiseksi toteamien olosuhteiden ilmenemistä. Sen sijaan ratkaisua, jossa kantaja merkitään kilpailun varallaololuetteloon ilman, että hän olisi läpäissyt virheen rasittamaa koetta, ei voida hyväksyä, sillä tällainen menettely olisi vastoin paitsi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, käsitteen objektiivisuuden periaatetta ja kilpailuilmoitusta, myös henkilöstösääntöjen 27 artiklaa.

(ks. 44–46, 49 ja 52 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 144/82, Detti v. yhteisöjen tuomioistuin, 14.7.1983, 33 kohta ja asia C‑242/90 P, komissio v. Albani ym., 6.7.1993, 13 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑84/91, Meskens v. parlamentti, 8.10.1992, 78 kohta; asia T‑91/95, De Nil ja Impens v. neuvosto, 26.6.1996, 34 kohta; asia T‑372/00, Campolargo v. komissio, 23.4.2002, 109 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; asia T‑119/99, Hoyer v. komissio, 5.12.2002, 37 kohta ja asia T‑283/03, Recalde Langarica v. komissio, 13.9.2005, 50 ja 51 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑15/05, Andres ym. v. EKP, 24.6.2008, 132 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

3.      Koska hallinnon toiminta on yksipuolista, sen on määritettävä, mitä toimenpiteitä kumoamistuomion täytäntöönpano edellyttää. Tämän jälkeen hallinnolla on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta, käydä vuoropuhelua lainvastaisuuden vuoksi vahinkoa kärsineen kanssa päästäkseen sopimukseen oikeudenmukaisen korvauksen tarjoamiseksi tälle.

(ks. 53 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Meskens v. parlamentti, 80 kohta ja em. asia De Nil ja Impens v. neuvosto, 34 kohta

4.      Vaikka väite, jonka mukaan hallinto on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, olisi perusteltu, se ei voisi johtaa riitautetun toimen kumoamiseen vaan ainoastaan sopimussuhteen ulkopuoliseen hallinnon vastuuseen virkavirheestä.

(ks. 62 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑83/05, Ezerniece Liljeberg ym. v. komissio, 9.12.2010, 105 ja sitä seuraavat kohdat