Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 – De Nicola/EIB

(Zaak F-45/11)1

(Openbare dienst – Personeel van de EIB – Beoordeling – Beoordelingsrapport 2009 – Onwettigheid van het besluit van het beroepscomité – Weigering van bevordering – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en T. Gilliams, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over 2009, voor zover hem daarbij geen A of B+ wordt verleend en hij niet wordt voorgedragen voor bevordering naar de functie D

Dictum

Het besluit van het beroepscomité van de Europese Investeringsbank van 22 september 2010 wordt nietig verklaard.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vordering tot nietigverklaring van het beoordelingsrapport over 2009, van het besluit van 25 maart 2010, van de weigering van bevordering en van „alle daarmee verbonden, daarop volgende en daaraan voorafgaande handelingen”.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van De Nicola.

____________

1     PB C 186 van 25.6.2011, blz. 35.