Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. júna 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-28/12)1

(Verejná služba – Žiadosť o vypustenie jednej vety z lekárskej správy – Pracovný úraz alebo choroba z povolania – Implicitné zamietnutie žiadosti)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o vypustenie jednej vety z lekárskej správy z 28. februára 2008, o zaslanie novej správy opravenej v tomto zmysle lekárovi, ktorého určí žalobca, a všeobecne tiež o vynechanie zo spisu týkajúceho sa pracovného úrazu žalobcu všetkých informácií týkajúcich sa skutočnosti, v súvislosti s ktorými žalobca tvrdí, že nie je pravda, že biely prášok, s ktorým žalobca prišiel do kontaktu, sa nakoniec ukázal byť bielym práškom z výtlačku novín, ktoré žalobca odoberal

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

Luigi Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu Európskej únie sumu 2 000 eur.

____________

1 Ú. v. EÚ C 174, 16.6.2012, s. 31.