Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-28/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku skarżącego, po pierwsze, o to, by ze sprawozdania lekarskiego z dnia 28 lutego 2008 r. usunięto jedno zdanie, po drugie, o to, by w ten sposób sprostowane omawiane sprawozdanie lekarskie zostało przesłane lekarzowi wybranemu przez skarżącego i, po trzecie ogólnie, o to by z akt dotyczących wypadku przy pracy usunięto wszelkie informacje na temat – jak powtarza skarżący nieprawdziwej – okoliczności jakoby wykazano ostatecznie, że proszek, z którym skarżący miał do czynienia był białym proszkiem pochodzącym z egzemplarza czasopisma, które prenumerował.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie żądań przedstawionych przez skarżącego we wniosku z dnia 23 grudnia 2010 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie z dnia 10 lipca 2011 r. złożone na decyzję odmowną w sprawie wniosku z dnia 23 grudnia 2010 r.;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.