Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

5. veebruar 2013

Kohtuasi F‑25/12

Paul-Henri Presset

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Töötasu – Päevaraha – Määramise tingimused

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega P.‑H. Presset palub Avaliku Teenistuse Kohtul tühistada otsuse, millega Euroopa Komisjon keeldus temale päevaraha maksmisest.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Kulude hüvitamine – Päevaraha – Ese

(Personalieeskirjad, artikkel 20; VII lisa artikli 10 lõige 1)

Päevarahaga hüvitatakse kulud ja ebamugavused, mis on tekkinud vajadusest asuda ajutiselt teenistuskohta elama või ennast sinna sisse seada, säilitades samal ajal samuti ajutiselt oma elukoha töölevõtmiskohas või varasemas teenistuskohas.

(vt punkt 31)

Viited:

Euroopa Kohus: 30. jaanuar 1974, kohtuasi 148/73: Louwage vs. komisjon (punkt 25); 5. veebruar 1987, kohtuasi 280/85: Mouzourakis vs. parlament (punkt 9).

Esimese Astme Kohus: 10. juuli 1992, kohtuasi T‑63/91: Benzler vs. komisjon (punkt 20); 12. detsember 1996, kohtuasi T‑137/95: Mozzaglia vs. komisjon (punkt 46); 12. detsember 1996, kohtuasi T‑74/95: Monteiro da Silva vs. komisjon (punkt 53); 20. august 1998, kohtuasi T‑132/97: Collins vs. Regioonide komitee (punkt 41); 2. mai 2001, kohtuasi T‑104/00: Cubeta vs. komisjon (punkt 38); 15. juuli 2004, liidetud kohtuasjad T‑180/02 ja T‑113/03: Gouvras vs. komisjon (punkt 163).