Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

5 päivänä helmikuuta 2013

Asia F‑25/12

Paul-Henri Presset

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palkkaus – Päiväraha – Myöntämisedellytykset

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Paul-Henri Presset vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komission eväsi häneltä oikeuden päivärahaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kulukorvaus – Päiväraha – Tarkoitus

(Henkilöstösääntöjen 20 artikla; liitteessä VII olevan 10 artiklan 1 kohta)

Päivärahalla pyritään korvaamaan kuluja ja haittaa, joita virkamiehelle aiheutuu siitä, että hän joutuu matkustamaan tai asettautumaan väliaikaisesti asemapaikkaansa säilyttäen samanaikaisesti, ja myös väliaikaisesti, asuntonsa sillä paikkakunnalla, jossa hän asui palvelukseen ottamisen ajankohtana tai jossa hänen edellinen asemapaikkansa sijaitsi.

(ks. 31 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 148/73, Louwage v. komissio, 30.1.1974, 25 kohta ja asia 280/85, Mouzourakis v. parlamentti, 5.2.1987, 9 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑63/91, Benzler v. komissio, 10.7.1992, 20 kohta; asia T‑137/95, Mozzaglia v. komissio, 12.12.1996, 46 kohta; asia T‑74/95, Monteiro da Silva v. komissio, 12.12.1996, 53 kohta; asia T‑132/97, Collins v. Alueiden komitea, 20.8.1998, 41 kohta; asia T‑104/00, Cubeta v. komissio, 2.5.2001, 38 kohta ja yhdistetyt asiat T‑180/02 ja T‑113/03, Gouvras v. komissio, 15.7.2004, 163 kohta