Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 5 lutego 2013 r.

Sprawa F‑25/12

Paul-Henri Presset

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dieta dzienna – Warunki przyznania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której P.H. Presset wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której Komisja Europejska odmówiła przyznania mu diety dziennej.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję.

Streszczenie

Urzędnicy – Zwrot kosztów – Dieta dzienna – Przedmiot

(regulamin pracowniczy, art. 20, załącznik VII, art. 10 ust. 1)

Dieta dzienna ma na celu kompensatę kosztów i niedogodności spowodowanych koniecznością przemieszczenia się lub tymczasowego osiedlenia się w miejscu zatrudnienia, zachowując jednocześnie, również tymczasowo, miejsce zamieszkania w miejscu naboru lub miejsca wcześniejszego zatrudnienia.

(zob. pkt 31)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 148/73 Louwage przeciwko Komisji, 30 stycznia 1974 r., pkt 25; sprawa 280/85 Mouzourakis przeciwko Parlamentowi, 5 lutego 1987 r., pkt 9

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑63/91 Benzler przeciwko Komisji, 10 lipca 1992 r., pkt 20; sprawa T‑137/95 Mozzaglia przeciwko Komisji, 12 grudnia 1996 r., pkt 46; sprawa T‑74/95 Monteiro da Silva przeciwko Komisji, 12 grudnia 1996 r., pkt 53; sprawa T‑132/97 Collins przeciwko Komitetowi Regionów, 20 sierpnia 1998 r., pkt 41; sprawa T‑104/00 Cubeta przeciwko Komisji, 2 maja 2001 r., pkt 38; sprawy połączone T‑180/02 i T‑113/03 Gouvras przeciwko Komisji, 15 lipca 2004 r., pkt 163