Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Cerafogli przeciwko EBC

(Sprawa F-26/12)1

(Służba publiczna – Personel EBC – Dostęp personelu EBC do dokumentów dotyczących stosunku pracy – Przepisy mające zastosowanie do wniosków personelu EBC – Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi – Zasada zgodności – Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze – Dopuszczalność – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w zakresie wydania przepisów mających zastosowanie do wniosków personelu EBC o dostęp do dokumentów dotyczących stosunku pracy)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt na Menem, Niemcy) (przedstawiciel: S. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini i S. Lambrinoc, pełnomocnicy, D. Waegenbaur, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej EBC w sprawie wniosku strony skarżącej o dostęp do dokumentów, jak również żądanie odszkodowania.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r., na podstawie której zastępca dyrektora generalnego dyrekcji generalnej „Zasoby ludzkie, budżet i organizacja” Europejskiego Banku Centralnego oddalił częściowo złożony przez M.C. Cerafogli w dniu 20 maja 2011 r. wniosek o dostęp do niektórych dokumentów.Europejski Bank Centralny wypłaci M.C. Cerafogli kwotę 1 000 EUR.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Europejski Bank Centralny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez M.C. Cerafogli.