Language of document :

2017 m. liepos 26 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A & G Fahrschul-Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel

(Byla C-449/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Atsakovė: Finanzamt Wolfenbüttel

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar mokyklinio ir universitetinio švietimo sąvoka 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 132 straipsnio 1 dalies i ir j punktuose taikoma vairavimo kursams, skirtiems įgyti teisę vairuoti B ir C1 kategorijų transporto priemones?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

    Ar pareiškėjos pripažinimas panašių tikslų siekiančia įstaiga, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies i punktą, gali būti pagrįstas 1969 m. rugpjūčio 25 d. Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Įstatymo dėl vairavimo instruktorių, Bundesgesetzblatt I 1969, p. 1336), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 28 d. įstatymu (Bundesgesetzblatt I 2016, p. 2722, toliau – Fahrlehrergesetz) nuostatomis dėl vairavimo instruktorių egzamino ir vairavimo instruktorių bei vairavimo mokyklų licencijų išdavimo, ir bendru interesu išugdyti mokinius rūpestingais, atsakingais ir aplinką tausojančiais eismo dalyviais?

3.    Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

    Ar sąvoka „privačiai teikiamos mokymo paslaugos“ 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies j punkte reikalauja, kad apmokestinamasis asmuo turi vykdyti individualią veiklą?

4.    Jei į antrąjį ir trečiąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

    Ar mokytojas visada „privačiai teikia mokymo paslaugas“ pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies j punktą tuomet, kai jis veikia savo sąskaita ir atsakomybe, o gal „privačiai teikiamų mokymo paslaugų“ apibrėžčiai keliami papildomi reikalavimai?

____________

1 OL L 347, p. 1.