Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 14 март 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(Дело C-449/17)1

(Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, букви и) и й) — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Училищно или университетско образование — Понятие — Курсове за управление на моторно превозно средство, провеждани от учебен център за придобиване на правоспособност за такова управление)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Ответник: Finanzamt Wolfenbüttel

Диспозитив

Понятието „училищно или университетско образование“ по смисъла на член 132, параграф 1, букви и) и й) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че не обхваща обучението за управление на моторни превозни средства, което учебен център като разглеждания в главното производство провежда с оглед придобиване на свидетелство за управление на превозни средства от категориите B и C1, посочени в член 4, параграф 4 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства.

____________

1 ОВ C 330, 2.10.2017 г.