Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 14. ožujka 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof - Njemačka) – A & G Fahrschul-Akademie GmbH protiv Finanzamt Wolfenbüttel

(predmet C-449/17)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 132. stavak 1. točke (i) i (j) – Izuzeće za određene aktivnosti od javnog interesa – Školsko ili sveučilišno obrazovanje – Pojam – Osposobljavanje kandidata za vozače koje pruža autoškola)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Tuženik: Finanzamt Wolfenbüttel

Izreka

Pojam „školsko ili sveučilišno obrazovanje”, u smislu članka 132. stavka 1. točaka (i) i (j) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, treba tumačiti na način da on ne obuhvaća poduku autoškole, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, s ciljem stjecanja vozačkih dozvola za vozila kategorija B i C1 iz članka 4. stavka 4. Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama.

____________

1 SL C 330, 2. 10. 2017.