Language of document :

Žaloba podaná dne 13. února 2006 - Duyster v. Komise

(Věc F-18/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tinike Duyster (Oetrange, Lucembursko) (zástupce: W. H. A. M. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 17. listopadu 2005 o poskytnutí rodičovské dovolené žalobkyni od 8. listopadu 2004 do neupřesněného data;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 6. dubna 2005;

zrušit rozhodnutí o poskytnutí rodičovské dovolené od 1. listopadu 2004 do 30. dubna 2005 nebo výplatní list za listopad 2004 nebo rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004 nezohlednit žádost o odložení nebo zrušení rodičovské dovolené;

rozhodnout, že žalobkyni přísluší od 1. listopadu 2004 (nebo od 8. listopadu 2004) do 30. dubna 2005 včetně všechna hmotná práva úředníka v činné službě, a že je tedy třeba, aby jí byla se zpětnou účinností uhrazena odměna v souladu s jejím stupněm a platovou třídou;

rozhodnout, že uvedená odměna musí být zvýšena o úroky z prodlení;

rozhodnout, že žalobkyně ještě může požádat o rodičovskou dovolenou (i když bude jejímu synovi více než dvanáct let nebo téměř dvanáct let po vyhlášení rozsudku), neboť neschválení podané žádosti je třeba přičítat Komisi; nebo podpůrně v důsledku toho, že Komise odpovídá za skutečnost, že žalobkyně nemohla čerpat rodičovskou dovolenou, jí musí být uhrazeny náhrada škody odpovídající ztrátě příspěvků během doby rodičovské dovolené, pojištění, počet let služby, nároky na důchod, hodnotící zprávy a vyhlídky na povýšení; nebo dále podpůrně za období rodičovské dovolené, které nebylo vyčerpáno, jí musí být uhrazeny náhrada škody odpovídající ztrátě příspěvků během doby rodičovské dovolené, pojištění a nároky na důchod;

uložit žalované, aby nahradila majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou rozhodnutím ze dne 17. listopadu 2005, vyčíslenou na 4 000 EUR a 5 000 EUR;

uložit žalované, aby zaplatila 2 500 EUR jakožto náhradu škody za nejistotu, ve které se žalobkyně nachází ohledně jejího statutu úředníka, a za nemajetkovou újmu vyplývající z této nejistoty;

uhradit žalobkyni náhradu škody v hodnotě odpovídající sedmi dnům rodičovské dovolené;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V rámci věci F-51/051 již žalobkyně zpochybnila skutečnost, že jí Komise poskytla rodičovskou dovolenou na období od 1. listopadu 2004 do 30. dubna 2005. V projednávané věci napadá rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, které bylo přijato v mezidobí dne 17. listopadu 2005, které stanovilo datum začátku rodičovské dovolené na 8. listopadu 2004.

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje, že rozhodnutí ze dne 17. listopadu 2005 porušuje Smlouvu, služební řád, jakož i určitý počet právních zásad. Podle žalobkyně toto rozhodnutí zvláště: i) obsahuje chyby, jako například nesprávné uvedení věci Soudu prvního stupně; ii) je z několika důvodů, jako mimo jiné v důsledku skutečnosti, že není uvedeno, na základě jaké stížnosti žalobkyně se rozhodnutí zakládá, neuvedení data konce rodičovské dovolené a neuvedení popisu následků rozhodnutí, nepřesné; iii) je vyhotoveno v jiném jazyce než v tom, který žalobkyně používá, přičemž je porušen článek 21 ES; iv) neuvádí žádný právní základ; v) obsahuje vnitřní rozpory; vi) není dostatečně odůvodněno; vii) má zpětný účinek, přestože již neexistovala projednávaná žádost o rodičovskou dovolenou; viii) nezohledňuje skutečnost, že původní rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování na celé období byla protiprávní; ix) nezohledňuje žádost o odložení rodičovské dovolené.

Navíc znění napadeného rozhodnutí vytváří dojem, že existence nejasné situace je přinejmenším částečně způsobena žalobkyní, zatímco žalobkyně jednala s řádnou péčí a předložila velký počet dokumentů.

____________

1 - Úř. věst. C 217, 3.9.2005 (věc původně zapsaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-249/05, na Soud pro veřejnou službu Evropské unie převedena usnesením ze dne 15.12.2005).