Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2006 - Augenault m.fl. mot rådet

(mål F-16/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Françoise Augenault m.fl. (ombud: advokaterna G. Vandersanden och L. Levi)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

förklara att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla talan, inklusive invändningen om rättsstridighet,

följaktligen ogiltigförklara sökandenas pensionsbesked för mars månad 2005 och därmed tillämpa en korrigeringskoefficient för huvudstaden i deras hemvistland eller i vart fall en korrigeringskoefficient som på ett adekvat sätt återspeglar skillnaderna i levnadsomkostnader på de orter där sökandena förväntas ha omkostnader och som därmed svarar mot principen om likvärdighet och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

De grunder och huvudargument som sökandena åberopar till stöd för sin talan är identiska med dem som åberopats i mål F-128/05, Adolf m.fl. mot kommissionen.1

____________

1 - EUT C 60, 11.3.2006, s. 56.