Language of document :

Kanne 21.2.2006 - Vereecken v. komissio

(Asia F-17/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marc Vereecken (Brysseli, Belgia) (edustajat: asianajaja S. Rodrigues ja asianajaja A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätökset, joilla hylättiin kantajan valitus, yhdessä nimittävän viranomaisen 19.10.2004 tekemän päätöksen kanssa sekä helmikuun 2005 ja sitä seuraavien kuukausien palkkalaskelmat sikäli kuin kantajan palkkaluokka on niissä muutettu A*8:ksi ja nimittävän viranomaisen päätös ansio-, etusija- ja hyvityspisteiden myöntämisestä henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapauden ajalta on kumottava;

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava vaikutuksista, joita riidanalaisten päätösten kumoamista aiheutuu, kuten: i) kantajan ylentäminen palkkaluokkaan A*10 (aiemmin A6) taannehtivasti 2001 lähtien tai ainakin 1.10.2004 lähtien, jolloin kantaja palasi toimeensa; ii) ainakin kantajan ylentäminen palkkaluokkaan A*9 1.10.2004 lähtien; iii) niiden pisteiden myöntäminen kantajalle, joihin hänellä on oikeus ylennyksestään lähtien, mukaan luettuna ansio- ja etusijapisteisiin sekä siirtymäkauden pisteisiin vuosien 2003, 2004 ja 2005 urakehityskertomuksissa;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan taloudellinen vahinko, jota kantajalle on aiheutunut siitä syystä, ettei häntä ylennetty palkkaluokkaan A*10 vuoden 2001 ylennyskierroksella tai ainakin 1.10.2004 lähtien, mukaan luettuna tästä eläkkeeseen aiheutuvat vaikutukset;

vastaaja on velvoitettava korvamaan se aineeton vahinko, jota kantajalle on aiheutunut siitä syystä, että vuoden 1997-1999 arviointikertomuksia ei laadittu ja että vuosien 1999-2001 arviointikertomukset ja vuosien 2003 ja 2004 urakehityskertomukset laadittiin kohtuuttoman myöhässä;

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on aikaisempaan palkkaluokkaan A7 sijoitettu komission virkamies, palasi kolmen vuoden mittaisen henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapauden jälkeen palvelukseen palkkaluokkaan A*8 1.10.2004.

Kantaja esittää kanteessaan neljä kanneperustetta, joista ensimmäinen perustuu perusteettomaan arviointikertomusten laatimisen laiminlyöntiin tai niiden laatimiseen kohtuuttoman myöhässä vuosilta 1997-1999 ja 1999-2001 sekä urakehityskertomuksen laatimisen laiminlyöntiin tai laatimiseen kohtuuttoman myöhässä vuosilta 2003 ja 2004.

Toisessa kanneperusteessaan kantaja väittää, että hänen sijoittamisensa palkkaluokkaan A*8 virkavapauden päätyttyä on vastoin henkilöstösääntöjen 6 artiklaa. Tällä päätöksellä loukataan myös vanhan ja uuden urakehyksen yhdenvertaisuutta koskevaa periaatetta sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja luottamuksensuojaa.

Kolmannessa kanneperusteessaan kantaja väittää, että häntä on syrjitty suhteessa virassa toimineisiin virkamiehiin, sillä virkavapautensa johdosta häneen ei ole sovellettu siirtymäsäännöksiä, joita muihin virkamiehiin sovellettiin ylennysten osalta.

Lopuksi kantaja riitauttaa neljännessä kanneperusteessaan sen, että virkavapauden aikana kertynyttä virkaikää ei ole otettu huomioon muun muassa hyvitys-, ansio ja etusijapisteitä myönnettäessä. Kantaja katsoo, että häntä on kohdeltu huonommin kuin tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyjä virkamiehiä.

____________