Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2006 r. - Vereecken przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Vereecken (Bruksela, Belgia) [przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego oddalających zażalenie skarżącego wraz z decyzją organu powołującego z dnia 19 października 2004 r. oraz informacją o wynagrodzeniu za luty 2005 r. i następne w zakresie, w jakim zmieniają grupę zaszeregowania skarżącego na A*8, jak również wydaną przez organ powołujący decyzję o przyznaniu punktów za zasługi, pierwszeństwo i punkty odszkodowawcze za urlop z przyczyn osobistych;

wskazanie organowi powołującemu skutków uchylenia zaskarżonych decyzji, w szczególności: i) awansu skarżącego do grupy zaszeregowania A*10 (była A6) ze skutkiem wstecznym od 2001 r. lub co najmniej od dnia 1 października 2004 r., daty powrotu skarżącego do pracy; ii) ewentualnie co najmniej, awansu skarżącego do grupy zaszeregowania A*9 ze skutkiem od dnia 1 października 2004 r.; iii) przyznania skarżącemu punktów, do których ma prawo od chwili awansu, w tym punktów za zasługi, za pierwszeństwo i punktów przejściowych w odniesieniu do sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej za 2003 r., za 2004 r. i za 2005 r.;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na rzecz skarżącego za szkodę poniesioną przez skarżącego z uwagi na niepodanie go do awansu do grupy zaszeregowania A*10 począwszy od postępowania w sprawie awansu w 2001 r. lub co najmniej począwszy od dnia 1 października 2004 r., w tym skutków dla uprawnień emerytalnych;

zobowiązanie strony pozwanej do zadośćuczynienia krzywdy doznanej przez skarżącego w związku z niesporządzeniem sprawozdań z oceny za okres 1997-1999 oraz nadmiernie opóźnione sporządzenie sprawozdania z oceny za okres 1999-2001 oraz sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej za 2003 r. i 2004 r.

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżącemu, urzędnikowi Komisji zaszeregowanemu w byłej grupie A7, po zakończeniu trzyletniego urlopu z przyczyn osobistych w dniu 1 października 2004 r. przydzielono stanowisko w grupie zaszeregowania A*8.

W swojej skardze podnosi on cztery zarzuty, z których pierwszy dotyczy zawinionego braku sporządzenia oraz opóźnionego sporządzenia sprawozdań z oceny za okresy 1997-1999 i 1999-2001 oraz sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej za 2003 r. i 2004 r.

W drugim zarzucie skarżący podnosi, że jego zaszeregowanie do grupy A*8 na zakończenie urlopu z przyczyn osobistych jest sprzeczne z art. 6 regulaminu pracowniczego. Decyzja ta narusza również zasadę równoważności pomiędzy starą a nową strukturą kariery, jak również zasadę równości traktowania oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań.

W trzecim zarzucie, skarżący potwierdza, że był dyskryminowany w porównaniu z urzędnikami aktywnie zatrudnionymi, gdyż z uwagi na urlop z przyczyn osobistych nie skorzystał z przepisów przejściowych, które zastosowano wobec tych urzędników odnośnie do awansu.

Wreszcie w czwartym zarzucie, skarżący kwestionuje nieuwzględnienie stażu, jaki nabył przed i podczas urlopu z przyczyn osobistych, w szczególności w zakresie przyznania punktów odszkodowawczych, punktów za zasługi i pierwszeństwo. Uważa on, że w ten sposób został skrzywdzony w porównaniu z urzędnikami oddelegowanymi.

____________