Language of document :

Tožba, vložena 21. februarja 2006 - Vereecken proti Komisiji

(Zadeva F-17/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Marc Vereecken (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Jaume, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, ki je bila sprejeta skupaj z odločbo OPI z dne 19. oktobra 2004, in plačilne liste za februar in naslednje mesece kolikor spreminjajo naziv tožeče stranke v naziv A*8 ter odločbe o dodelitvi točk za delovno uspešnost, prednostnih točk in o nadomestilu za dopust iz osebnih razlogov (CCP), ki jo je sprejel OPI;

OPI naj se navedejo posledice razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb in zlasti: i) napredovanje tožeče stranke v naziv A*10 (prej A6) z retroaktivnim učinkom od leta 2001 oziroma najmanj od 1. oktobra 2004, dneva ponovne zaposlitve tožeče stranke; ii) vsaj napredovanje tožeče stranke v naziv A*9 z učinkom od 1. oktobra 2004; iii) dodelitev točk, do katerih ima pravico od napredovanja naprej, vključno s točkami za delovno uspešnost, prednostnimi in točkami za prehod za REC 2003, 2004 in 2005;

toženi stranki naj se naloži povrnitev finančne škode, ki jo je utrpela tožeča stranka zaradi dejstva, da ni napredovala v naziv A*10 od napredovalnega obdobja 2001 oziroma najmanj od 1. oktobra 2004, vključno z učinki na pokojnino;

toženi stranki naj se naloži povrnitev nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka zaradi dejstva, da ocenjevalna poročila za obdobje 1997-1999 niso bila sestavljena, in zaradi izredno pozne sestave ocenjevalnega poročila za obdobje 1999-2001 ter kariernih ocenjevalnih poročil (REC) za leti 2003 in 2004;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije s prejšnjim nazivom A7, je bila 1. oktobra 2004 po triletnem dopustu iz osebnih razlogov razvrščena v naziv A*8.

V svoji tožbi navaja štiri tožbene razloge, najprej neobstoj in pozna sestava njenih ocenjevalnih poročil za obdobji 1997-1999 in 1999-2001 in njenih kariernih ocenjevalnih poročil (REC) za leti 2003 in 2004.

Z drugim tožbenim razlogom tožeča stranka zatrjuje, da je njena razvrstitev v naziv A*8 ob koncu dopusta iz osebnih razlogov v nasprotju s členom 6 Kadrovskih predpisov. Ta odločba prav tako krši načelo enakosti med staro in novo karierno strukturo ter načeli enakega obravnavanja in varstva zaupanja v pravo.

S tretjim tožbenim razlogom tožeča stranka trdi, da je bila v primerjavi z zaposlenimi uradniki diskriminirana, saj zaradi dejstva, ker je bila na dopustu iz osebnih razlogov (CCP), ni bila upravičena do prehodnih ukrepov, ki so se uporabljali za uradnike na področju napredovanja.

Na koncu, s četrtim tožbenim razlogom, tožeča stranka izpodbija neupoštevanje delovne dobe, ki jo je pridobila pred in v času dopusta iz osebnih razlogov (CCP), zlasti pri dodelitvi nadomestnih točk, točk za delovno uspešnost in prednostnih točk. Meni, da je bila v primerjavi z napotenimi uradniki oškodovana.

____________