Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 21. februára 2008

Vec F‑19/06

Maria Magdalena Semeraro

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotenie za rok 2004 – Článok 43 služobného poriadku – Povinnosť odôvodnenia – Povýšenie – Atestačný postup“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. M. Semeraro navrhuje najmä zrušiť správu o jej služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004

Rozhodnutie: Správa o služobnom postupe žalobkyne za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004 sa zrušuje. Komisia znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Zhoršenie hodnotenia v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

2.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie – Predloženie spoločnému hodnotiacemu výboru

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

3.      Úradníci – Atestačný postup – Vykonávacie pravidlá zavedené v Komisii – Právomoc rozhodovať o prihláškach

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 10 ods. 3)

1.      Administratíva je povinná dostatočne a podrobne odôvodniť každú správu o služobnom postupe a umožniť dotknutej osobe, aby podala k tomuto odôvodneniu pripomienky. Dostatočnosť odôvodnenia sa musí posudzovať nielen s ohľadom na znenie napadnutého aktu, ale aj skutkové a právne okolností, za ktorých bol prijatý.

V niektorých prípadoch sa musí mimoriadna pozornosť venovať aj odôvodneniu správy, najmä ak je hodnotenie horšie v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením. Je totiž dôležité, aby zhoršenie konštatované orgánom bolo odôvodnené tak, aby úradník mohol zvážiť, či je dôvodné, a prípadne, aby Súd pre verejnú službu mohol vykonať súdne preskúmanie.

Zhoršenie celkovej známky úradníka nemôže byť odôvodnené iba automatickou úpravou jeho známok po povýšení. Pri zohľadnení povýšenia úradníka teda musia hodnotiteľ a overovateľ vykonať posúdenie jeho výkonnosti v novej platovej triede, aby overili, či je prípadne úroveň jeho výkonnosti skutočne nižšia ako výkonnosť iných úradníkov, ktorí majú v danej triede viac odpracovaných rokov.

(pozri body 47, 48 a 56)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. júna 2002, Mellone/Komisia, T‑187/01, Zb. VS s. I‑A‑81, II‑389, bod 27; 30. septembra 2004, Ferrer de Moncada/Komisia, T‑16/03, Zb. VS s. I‑A‑261, II‑1163, body 49 a 53; 15. septembra 2005, Casini/Komisia, T‑132/03, Zb. VS s. I‑A‑253, II‑1169, bod 31; 25. októbra 2005, Micha/Komisia, T‑50/04, Zb. VS s. I‑A‑339, II‑1499, bod 36; 16. mája 2006, Martin Magone/Komisia, T‑73/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑107, II‑A‑2‑485, bod 48

2.      V prípade, že správa o služobnom postupe obsahuje dostatočné odôvodnenie, od odvolacieho hodnotiteľa nemožno vyžadovať, aby poskytol dodatočné vysvetlenia k dôvodom, ktoré ho viedli k tomu, že nesledoval odporúčania spoločného hodnotiaceho výboru, okrem prípadu, ak by stanovisko tohto poradného orgánu potvrdilo osobitné okolnosti, ktoré spochybňujú platnosť alebo dôvodnosť pôvodného posúdenia, a tak si vyžadujú špecifické posúdenie prípadných dôsledkov, ktoré treba z týchto okolností vyvodiť, odvolacím hodnotiteľom.

(pozri bod 49)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Mellone/Komisia, už citovaný, bod 33

3.      V článku 10 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku je stanovené, že úradníci, ktorí boli pred 1. májom 2004 zaradení do kategórii C alebo D, sa môžu stať členmi funkčnej skupiny asistentov bez obmedzenia najmä prostredníctvom atestačného postupu. Ďalej je uvedené, že atestačný postup vychádza z počtu odpracovaných rokov, praxe, zásluh a úrovne odborného vzdelania úradníkov a že spoločný atestačný výbor preskúma prihlášky úradníkov na atestáciu. Okrem toho je spresnené, že inštitúcie prijmú do 1. mája 2004 vykonávacie predpisy pre tento postup.

Na tieto účely Komisia prijala rozhodnutie zo 7. apríla 2004 o spôsoboch vykonania atestačného postupu. Podľa článku 3 uvedeného rozhodnutia atestačný postup pozostáva zo štyroch etáp: stanovenie počtu pracovných miest vo funkčnej skupine asistentov, ktoré môžu byť obsadené atestovanými úradníkmi a uverejnenie výzvy na predkladanie prihlášok; pripustenie uchádzačov; zostavenie zoznamu pripustených uchádzačov podľa prednosti; prihlášky na miesta vo funkčnej skupine asistentov.

Uchádzači pripustení na atestačný postup sú zaradení podľa prednosti na základe kritérií stanovených v článku 6 ods. 1 rozhodnutia zo 7. apríla 2004, ktorými sú: vzdelanie, počet odpracovaných rokov v služobnom postupe v kategórii C alebo D, skúsenosti a zásluhy posúdené na základe dostupných správ o služobnom postupe. Pripustení úradníci môžu napadnúť toto zaradenie pred spoločným atestačným výborom, ktorý vydá svoje stanovisko. Menovací orgán rozhodne o ďalšom postupe.

Podľa článku 6 ods. 2 uvedeného rozhodnutia hodnotu kritérií a ich váhu určí menovací orgán do 31. decembra 2004 na základe stanoviska spoločného atestačného výboru, pričom je možné ich každý rok upraviť rozhodnutím tohto orgánu na základe odporúčania spoločného atestačného výboru.

Podľa bodu 1.1 rozhodnutia prijatého menovacím orgánom Komisie 11. mája 2005 o kritériách zaradenia úradníkov na atestáciu v roku 2005 musí mať úradník, na to, aby mohol byť uvedený na zozname pripustených uchádzačov, uznané v správe o jeho služobnom postupe za predchádzajúci rok predpoklady na vykonávanie funkcií patriacich do kategórie B*. Preto negatívna odpoveď na požadovaný údaj, ktorý má byť zohľadnený v rámci atestačného postupu, vylučuje možnosť úradníka postúpiť do tretej etapy atestačného postupu na jeho uvedenie na zozname podľa článku 6 ods. 1 rozhodnutia zo 7. apríla 2004. Z uvedeného vyplýva, že účinkom bodu 1.1 je zbaviť menovací orgán jeho konečnej rozhodovacej právomoci s ohľadom na vyhotovenie zoznamu pripustených úradníkov, a odstrániť vplyv spoločného atestačného výboru v tomto štádiu postupu.

Článok 6 ods. 2 rozhodnutia zo 7. apríla 2004, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie z 11. mája 2005, nepredstavuje splnomocnenie odchýliť sa od postupu upraveného v rozhodnutí zo 7. apríla 2004. Z toho vyplýva, že bod 1.1 rozhodnutia z 11. mája 2005 prekračuje medze splnomocnenia stanoveného v článku 6 ods. 2 rozhodnutia zo 7. apríla 2004. Správa o služobnom postupe obsahujúca takýto protiprávny údaj, ktorý má byť zohľadnený v rámci atestačného postupu spôsobuje, že správa o služobnom postupe je protiprávna a musí byť v dôsledku toho zrušená.

(pozri body 66, 67, 69, 70, 74, 76 a 78 – 82)