Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 21 februari 2008

Mål F-19/06

Maria Magdalena Semeraro

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Rapport om karriärutveckling – Bedömningsförfarande för år 2004 – Artikel 43 i tjänsteföreskrifterna – Motiveringsskyldighet – Befordran – Godkännandeförfarande”

Saken: Talan som Maria Magdalena Semeraro väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA i vilken hon bland annat yrkat att den rapport om hennes karriärutveckling som utarbetats avseende perioden mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2004 ska ogiltigförklaras.

Avgörande: Rapporten om karriärutveckling för Maria Magdalena Semeraro avseende perioden mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2004 ogiltigförklaras. Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Sänkning av betygen i förhållande till föregående betygssättning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

2.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Fastställande – Anhängiggörande av utvärderingskommittén

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

3.      Tjänstemän – Godkännandeförfarande – Metoder för genomförande inom kommissionen – Behörighet att ta ställning till ansökningarna

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artikel 10.3)

1.      Administrationen är skyldig att ge en tillräcklig och detaljerad motivering i karriärutvecklingsrapporten och ge den berörda personen tillfälle att yttra sig över denna motivering. Bedömningen av om motiveringen är tillräcklig ska göras med utgångspunkt inte bara i ordalydelsen, utan även i den faktiska och rättsliga kontexten för antagandet av den angripna rättsakten.

I vissa fall ska denna motivering dessutom ägnas särskild omsorg, bland annat när betygen sänks i förhållande till föregående betygssättning. Det är nämligen viktigt den sänkning som konstaterats av myndigheten motiveras så att tjänstemannen kan avgöra huruvida sänkningen är välgrundad och, i förekommande fall, så att personaldomstolen kan företa sin domstolsprövning.

Sänkningen av en tjänstemans totala betyg kan inte uteslutande motiveras av en automatisk anpassning av dennes betyg till följd av att han befordrats. Den rapporterande tjänstemannen och den kontrasignerande tjänstemannen ska alltså likafullt bedöma tjänstemannens insats i dennes nya lönegrad för att kontrollera huruvida hans insats i förekommande fall de facto är sämre än insatsen av övriga tjänstemän med längre tjänstgöringstid i nämnda lönegrad.

(se punkterna 47, 48 och 56)

Hänvisning till

förstainstansrätten den 12 juni 2002, T‑187/01, Mellone mot kommissionen, REGP 2002, s. I‑A‑81 och II‑389, punkt 27; förstainstansrätten den 30 september 2004, T‑16/03, Ferrer de Moncada mot kommissionen, REGP 2004, s. I‑A‑261 och II‑1163, punkterna 49 och 53; förstainstansrätten den 15 september 2005, T‑132/03, Casini mot kommissionen, REGP 2005 s. I‑A‑253 och II‑1169, punkt 31; förstainstansrätten den 25 oktober 2005, T‑50/04, Micha mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑339 och II‑1499, punkt 36; förstainstansrätten den 16 maj 2006, T‑73/05, Martin Magone mot kommissionen, REGP 2006, s. I‑A-2-107 och II‑A‑2‑485, punkt 48

2.      Om rapporten om karriärsutveckling är tillräckligt motiverad kan det endast krävas att betygssättaren i överklagade ärenden ger kompletterande förklaringar avseende skälen till att denne inte följt rekommendationerna från den partssammansatta kommittén om detta rådgivande organ påpekat särskilda omständigheter som kan föranleda ett ifrågasättande av huruvida den ursprungliga bedömningen är giltig eller välgrundad och det därför krävs att betygssättaren i överklagade ärenden gör en specifik bedömning avseende de eventuella konsekvenser som dessa omständigheter kan medföra.

(se punkt 49)

Hänvisning till

Förstainstansrätten ovannämnda målet Mellone mot kommissionen, punkt 33

3.      I artikel 10.3 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna föreskrivs att tjänstemän som tillhörde kategorierna C och D före den 1 maj 2004 kan placeras i tjänstegruppen för assistenter utan begränsningar, bland annat på grundval av ett godkännandeförfarande. Därefter anges att godkännandeförfarandet ska grundas på tjänstemannens tjänstgöringstid, erfarenhet, meriter och utbildning och att den gemensamma kommittén för godkännandeförfarandet ska granska tjänstemännens kandidaturer för godkännande. Det preciseras dessutom att institutionerna ska anta tillämpningsföreskrifter för detta förfarande före den 1 maj 2004.

Kommissionen fattade i detta syfte beslutet av den 7 april 2004 om genomförandet av godkännandeförfarandet. Enligt artikel 3 i detta beslut är godkännandeförfarandet indelat i följande fyra steg: fastställandet av antalet tjänster som omfattas av den grupp av assistenttjänster som kommer att kunna innehas av godkända tjänstemän och publiceringen av en utlysning av tjänster; tillåtelse för sökandena att delta; upprättande av en förteckning i prioritetsordning över sökande som tillåts delta; kandidaturer till tjänster som omfattas av tjänstegruppen för assistenter.

De sökande som tillåts delta i godkännandeförfarandet klassificeras enligt en prioritetsordning utifrån de kriterier som anges i artikel 6.1 i beslutet av den 7 april 2004. Dessa kriterier är: utbildningsnivå, tjänstgöringstid i karriärsystemen C och D samt erfarenheter och meriter som bedömts på grundval av tillgängliga karriärutvecklingsrapporter. De tjänstemän som tillåtits delta kan bestrida denna klassificering för godkännandeförfarandet vid gemensamma kommittén som avger ett yttrande. Frågan avgörs därefter av tillsättningsmyndigheten.

Enligt artikel 6.2 i nämnda beslut är det tillsättningsmyndigheten som, efter yttrande av gemensamma kommittén för godkännandeförfarandet, före den 31 december 2004 ska fastställa hur kriterierna ska värderas och viktas, och samma myndighet kan besluta om årliga anpassningar av värderingen och viktningen på inrådan av gemensamma kommittén för godkännandeförfarandet.

Enligt punkt 1.1 i det beslut som kommissionens tillsättningsmyndighet fattade den 11 maj 2005 angående kriterierna för klassificering avseende godkännandeförfarandet 2005, krävs för upptagande i förteckningen över tjänstemän som tillåtits att delta att det i den för föregående år upprättade årliga rapporten om karriärutvecklingen för den tjänsteman som tillåtits att delta i godkännandeförfarandet konstateras att denne har de förutsättningar som krävs för att utföra arbetsuppgifterna i kategori B. Ett negativt svar under den angivelse som är tänkt att beaktas inom ramen för godkännandeförfarandet gör det alltså omöjligt för tjänstemannen att ta sig till den tredje etappen av godkännandeförfarandet i syfte att upptas i den förteckning som föreskrivs i artikel 6.1 i beslutet av den 7 april 2004. Av detta följer att nämnda punkt 1.1 frånhänder tillsättningsmyndigheten den dess rätt att fatta slutliga beslut i fråga om upprättandet av en förteckning över de tjänstemän som tillåtits att delta, och den innebär också ett hinder för gemensamma kommittén för godkännandeförfarandet att agera i detta skede av förfarandet.

Artikel 6.2 i beslutet av den 7 april 2004, med stöd av vilken beslutet av den 11 maj 2005 fattades, ger inte någon befogenhet att avvika från det förfarande som föreskrivs i nämnda beslut av den 7 april 2004. Härav följer att punkt 1.1 i beslutet av den 11 maj 2005 går utöver gränserna för den befogenhet som föreskrivs i artikel 6.2 i beslutet av den 7 april 2004. En rapport om karriärutveckling som innehåller en sådan otillåten angivelse, vilken är avsedd att beaktas inom ramen för godkännandeförfarandet, är alltså otillåten och ska följaktligen ogiltigförklaras.

(se punkterna 66, 67, 69, 70, 74, 76 och 78–82)