Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgerichts Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 24.1.2022 - Austrian Airlines AG v. TW

(Asia C-49/22)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Austrian Airlines AG

Vastapuoli: TW

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 (lentomatkustajien oikeuksia koskeva asetus) 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että valtion julkisen vallan käytön yhteydessä suoritettua kotiuttamislentoa on myös pidettävä matkan uudelleenreitityksenä siten, että matkustaja pääsee lopulliseen määräpaikkaansa vastaavilla kuljetusehdoilla ‒ mitä lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava lennon peruuntuessa ‒, kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei tosin voi antaa oikeutta matkustajan kuljettamiseen, mutta se voisi ilmoittaa matkustajan lennolle ja vastata kustannuksista, ja lopulta suorittaa lennon valtion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella samalla lentokoneella ja samoilla lentoajoilla, joita alun perin peruutetulla lennolla oli tarkoitus käyttää?

Onko asetuksen (EY) N:o 261/2004 8 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että matkustajalla, joka ilmoittautuu itse ensimmäisessä kysymyksessä kuvatulle kotiuttamislennolle ja maksaa siitä valtiolle pakollisen osuuden lennosta aiheutuvista kustannuksista, on suoraan lentomatkustajien oikeuksia koskevasta asetuksesta johtuva oikeus saada lentoliikenteen harjoittajalta korvausta näistä kuluista, vaikka ne eivät koostu yksinomaan pelkistä lentokustannuksista?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s 1.