Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 17. března 2021 – Harman International Industries v. AB SA

(Věc C-175/21)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud:

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Harman International Industries

Žalovaná: AB SA

Předběžná otázka

Musí být čl. 36 druhá věta SFEU ve spojení s čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie1 , jakož i s čl. 19 odst. 1 druhou větou [SEU] vykládán v tom smyslu, že brání praxi vnitrostátních soudů členských států, které v případech, kdy

–    vyhoví návrhům vlastníka ochranné známky na uložení povinnosti zdržet se dovozu, uvádění na trh, nabízení, importování a propagování výrobků označených ochrannou známku EU a na uložení povinnosti stáhnout takové výrobky z trhu nebo povinnosti je zlikvidovat, a

–    v řízení o předběžném opatření rozhodnou o zabavení výrobků označených ochrannou známkou EU,

odkazují v rozhodnutí na „předměty, které nebyly uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem“, v důsledku čehož je zjištění, na které předměty označené ochrannou známkou EU se vztahují uložené povinnosti a zákazy (tj. zjištění, které předměty nebyly uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem), vzhledem k obecné formulaci rozhodnutí, ponecháno na orgán provádějící výkon rozhodnutí, jenž při uvedeném zjišťování vychází z prohlášení vlastníka ochranné známky nebo z pomůcek poskytnutých vlastníkem (vč. IT pomůcek a databází), přičemž přípustnost zpochybnění uvedených zjištění orgánu provádějícího výkon rozhodnutí v nalézacím řízení před soudem je vyloučena nebo omezena povahou procesních prostředků, které má žalovaný k dispozici v řízení o předběžném opatření a ve vykonávacím řízení?

____________

1 Úř. věst. 2017, L 154, s. 1