Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 16. martā iesniedza Cour de cassation (Francija) – Procureur général près la cour d’appel d’Angers/KL

(Lieta C-168/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītājs: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Atbildētājs: KL

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamatlēmuma 2002/584 1 2. panta 4. punkts un 4. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka abpusējas sodāmības nosacījums ir izpildīts tādā situācijā kā pamatlietā aplūkotā, kurā nodošana ir pieprasīta par darbībām, kas izdevējā valstī tiek kvalificētas kā postīšana un izlaupīšana, proti, kā postīšanas un izlaupīšanas darbības, ar ko ir apdraudēts sabiedrības miers, ja izpildes dalībvalstī ir paredzēta kriminālatbildība par zādzību ar bojāšanu, iznīcināšanu, bojāšanu, kurā šāds sabiedrības miera apdraudējuma elements nav prasīts?

Ja uz pirmo jautājumu tiktu sniegta apstiprinoša atbilde, vai Pamatlēmuma 2002/584 2. panta 4. punkts un 4. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka izpildes valsts tiesa var atteikt tāda Eiropas apcietināšanas ordera izpildīšanu, kas izdots soda izpildīšanas nolūkā, ja tā konstatē, ka izdevējas valsts tiesu iestādes attiecīgajai personai ir piespriedušas šo sodu par vienota pārkāpuma izdarīšanu, izvirzot tai apsūdzību par vairākām darbībām, no kurām tikai dažas izpildes valstī tiek uzskatītas par noziedzīgu nodarījumu? Vai tās ir jānošķir atkarībā no tā, vai izdevējas valsts tiesu iestādes šīs vairākas darbības uzskatīja par nodalāmām [vai nenodalāmām]?

Vai ar Pamattiesību hartas 49. panta 3. punktu izpildes dalībvalsts iestādei ir noteikts pienākums atteikt Eiropas apcietināšanas ordera izpildīšanu, ja, pirmkārt, tas tika izdots vienota soda izpildei par vienotu pārkāpumu un ja, otrkārt, dažas no darbībām, par kurām tika piespriests šis sods, nav noziedzīgs nodarījums saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām un nodošanu var veikt tikai par dažām no šīm darbībām?

____________

1 Padomes pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).