Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2021. uputio Pesticide Action Network Europe, Nature i Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, koju zastupa Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(predmet C-162/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Tuženik: État belge, koju zastupa Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća1 79/117/EEZ i 91/414/EEZ tumačiti na način da omogućuje da država članica u određenim uvjetima izda odobrenje za tretiranje, prodaju ili sijanje sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, može li se prethodno navedeni članak 53. u određenim uvjetima primijeniti na sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivne tvari čije su stavljanje na tržište ili uporaba ograničeni ili zabranjeni na području Europske unije?

3.    Obuhvaćaju li „posebne okolnosti” koje se zahtijevaju prethodno navedenim člankom 53. Uredbe situacije u kojima nastanak opasnosti nije siguran, nego samo vjerojatan?

4.    Obuhvaćaju li „posebne okolnosti” koje se zahtijevaju prethodno navedenim člankom 53. Uredbe situacije u kojima je nastanak opasnosti predvidiv, uobičajen i čak periodičan?

5.    Treba li izraz „koja se ne može obuzdati na neki drugi zadovoljavajući način” koji se upotrebljava u članku 53. Uredbe tumačiti na način da se njime, s obzirom na tekst uvodne izjave 8. Uredbe, jednaka važnost pridaje, s jedne strane, jamstvu visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša te, s druge strane, očuvanju konkurentnosti poljoprivrede u Zajednici?

____________

1 SL 2009., L 309, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 61., str. 52.)