Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 май 2011 г. - J/Комисия

(Дело F-53/09)

(Публична служба - Длъжностни лица - Социално осигуряване - Осигуровка за злополука и професионално заболяване - Член 73 от Правилника - Отказ заболяването да се признае за професионално - Задължение за провеждане на производството в разумен срок)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: J (Лондон, Обединеното кралство) (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н D. Martin и г-н J. Baquero Cruz)

Предмет

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателката заболяването ѝ да се признае за професионално, както и на решението тя да заплати хонорарите и разходите на назначения от нея лекар в лекарската комисия и половината от хонорарите и съпътстващите разходи на третия лекар в тази комисия

Диспозитив

Осъжда Европейската комисия да заплати на жалбоподателката обезщетение в размер от едно евро.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската комисия понася наред с направените от нея съдебни разноски и една четвърт от разноските на жалбоподателката.

Жалбоподателката понася три четвърти от направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 180, 1.8.2009 г., стр. 64.