Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 września 2010 r. - Da Silva Pinto Branco przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-52/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Urzędnik w okresie próbnym - Rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego - Prawo do obrony - Ocena przydatności - Kontrola sądowa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci M. Erniquin i C. Defago)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości (przedstawiciel: A.V. Placco, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącą, po drugie, żądanie mianowania jej urzędnikiem lub ewentualnie przywrócenia jej na stanowisko urzędnika w trakcie okresu próbnego i po trzecie, żądanie zadośćuczynienia za krzywdę jaką skarżąca miała ponieść

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

D. Da Silva Pinto Branco zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 244 z 10.10.2009, s. 16.