Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 30 november 2009

Mål F-54/09

Giorgio Lebedef

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Årlig semester – Uppehållande på halvtid av annan tjänst som facklig företrädare – Otillåten frånvaro – Avdrag från årlig semesterrätt – Artikel 60 i tjänsteföreskrifterna – Uppenbart att talan är ogrundad”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Giorgio Lebedef yrkar ogiltigförklaring av beslut av den 15 februari, 1 april, 10 april, 20 maj och 14 juli 2008, som vilka tillsammans gäller avdrag med 39 dagar från sökandens semesterrätt för år 2008.

Avgörande: Talan ogillas eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Avgörande fattat genom motiverat beslut – Villkor

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 76)

2.      Tjänstemän – Representation – Skydd för de anställdas företrädare

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga II, artikel 1 sjätte stycket)

1.       Det ankommer på gemenskapsdomstolen att bedöma huruvida en god rättskipning, mot bakgrund av omständigheterna i målet, motiverar att med tillämpning av artikel 76 i personaldomstolens rättegångsregler talan ogillas i sak eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund, utan att svarandens invändning om rättegångshinder först prövas. Det samma gäller när den bedömning personaldomstolen gjort i en tidigare dom avseende sökanden är tillämplig, efter nödvändiga ändringar, i det aktuella fallet.

(se punkterna 45 och 46)

Hänvisning till

Personaldomstolen 20 januari 2009, Klein mot kommissionen, F‑32/08, REGP 2009, s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000, punkt 20, och där angiven rättspraxis; 7 juli 2009, Lebedef mot kommissionen, F‑39/08, REGP 2009, s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000

2.      Artikel 10 i ramavtalet av den 27 januari 2006 om relationerna mellan kommissionen och yrkes- och fackföreningarna och artikel 1 sjätte stycket i bilaga II till tjänsteföreskrifterna har i stort sett samma innehåll och samma syfte, nämligen skyddet av de anställdas företrädare. De skiljer sig i princip endast åt vad gäller vilka personer de omfattar. Artikel 1 sjätte stycket i bilaga II till tjänsteföreskrifterna gäller nämligen företrädare enligt tjänsteföreskrifterna, det vill säga medlemmarna i personalkommittén och av de tjänstemän som kommittén utser för att medverka i de organ som upprättas enligt tjänsteföreskrifterna, medan artikel 10 i ramavtalet gäller av fackföreningarna utsedda företrädare.

(se punkt 49)

Hänvisning till

Personaldomstolen ovannämnda målet Lebedef mot kommissionen