Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Bruxelles (Belgie) dne 3. března 2020 – bpost SA v. Autorité belge de la concurrence

(Věc C-117/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: bpost SA

Žalovaný: Autorité belge de la concurrence

Vedlejší účastnice řízení: Publimail SA, Evropská komise

Předběžné otázky

Musí být zásada ne bis in idem, jak je zaručena článkem 50 Listiny základních práv Evropské unie, vykládána v tom smyslu, že nebrání příslušnému správnímu orgánu členského státu uložit pokutu za porušení unijního práva hospodářské soutěže v takové situaci, jako je situace v projednávaném případě, kdy tatáž právnická osoba byla pravomocně zproštěna povinnosti zaplatit správní pokutu, která jí byla vnitrostátním regulátorem poštovních služeb uložena za údajné porušení právního předpisu o poštovních službách s ohledem na totožné nebo obdobné skutky, vzhledem k tomu, že kritérium totožnosti chráněného právního zájmu není splněno, jelikož projednávaná věc se týká dvou odlišných porušení dvou různých právních předpisů, z nichž každý spadá do jiné právní oblasti?

Musí být zásada ne bis in idem, jak je zaručena článkem 50 Listiny základních práv Evropské unie, vykládána v tom smyslu, že nebrání příslušnému správnímu orgánu členského státu uložit pokutu za porušení unijního práva hospodářské soutěže v takové situaci, jako je situace v projednávaném případě, kdy tatáž právnická osoba byla pravomocně zproštěna povinnosti zaplatit správní pokutu, která jí byla vnitrostátním regulátorem poštovních služeb uložena za údajné porušení právního předpisu o poštovních službách s ohledem na totožné nebo obdobné skutky, a to proto, že omezení zásady ne bis in idem je odůvodněno skutečností, že právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže sledují komplementární cíl obecného zájmu, kterým je zachovat a chránit nenarušený systém hospodářské soutěže na vnitřním trhu, a nepřekračují meze toho, co je vhodné a nezbytné pro dosažení legitimního účelu sledovaného těmito právními předpisy; a/nebo pro ochranu práva a svobody podnikání těchto subjektů na základě článku 16 Listiny základních práv Evropské unie?

____________