Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaria) on esittänyt 23.3.2021 – VS v. Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(asia C-180/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Blagoevgrad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VS

Vastaaja: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko [direktiivin 2016/680]1 1 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että siinä esitetyt tavoitteet ”rikosten ennalta estäminen, tutkiminen, paljastaminen ja rikoksiin liittyvät syytetoimet” on ymmärrettävä yhden ja saman yleisen tavoitteen osa-alueiksi?

Sovelletaanko [asetuksen 2016/679]2 säännöksiä Bulgarian tasavallan syyttäjäviranomaiseen, koska se on siviiliprosessin asianosaisena käyttänyt tuomioistuimessa puolustukseen henkilöä koskevia tietoja, joita se on kerännyt [direktiivin 2016/680] 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitettuna ”rekisterinpitäjänä” kyseisestä henkilöstä rikosepäilyjen selvittämiseksi avaamaansa asiakirjavihkoon, ilmoittamalla, että tällainen asiakirjavihko on avattu, tai esittämällä asiakirjavihon asiakirjat?

2. 1.    Jos kysymykseen vastataan myöntävästi,

Onko [asetuksen 2016/679] 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ilmaisua ”oikeutetut edut” tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan sellaisten henkilöä koskevien tietojen luovuttamista kokonaan tai osittain, jotka on kerätty syyttäjäviranomaisen kyseisestä henkilöstä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten avaamaan asiakirjavihkoon, jos tietojen luovuttaminen tapahtuu siviiliprosessin asianosaisena olevan rekisterinpitäjän puolustamiseksi, ja siten, että sen mukaan rekisteröidyn suostumusta ei tarvita?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 89.

2 EUVL 2016, L 119, s. 1.