Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 19 mars 2021 – EF mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-172/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: EF

Motpart: Deutsche Lufthansa AG

Tolkningsfrågor

1. Utgör en företagsbiljett som är billigare än en standardbiljett (i förevarande fall är priset 152,00    euro i stället för 169,00 euro), som grundas på ett ramavtal mellan ett lufttrafikföretag och ett annat företag och som endast kan bokas av det berörda företagets anställda för affärsresor, en biljett till ett reducerat biljettpris, i den mening som avses i artikel 3.3 första meningen i förordning (EG) nr 261/20041 , vilken varken direkt eller indirekt är tillgänglig för allmänheten?

2. Om fråga 1 besvaras jakande: Ska en sådan företagsbiljett inte heller anses vara en biljett som ett lufttrafikföretag eller en researrangör utfärdat genom bonussystem eller annat kommersiellt program, i den mening som avses i artikel 3.3 andra meningen i förordning (EG) nr 261/2004?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).