Language of document :

13. mail 2019 esitatud hagi – Achema ja Lifosa versus komisjon

(kohtuasi T-300/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Achema AB (Jonava, Leedu) ja Lifosa AB (Kėdainiai, Leedu) (esindajad: advokaadid E. Righini ja N. Solárová)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 8. jaanuari 2019. aasta otsus C(2018) 9209 (final) riigiabi juhtumis SA.45765 (2018/NN) – Leedu – Toetus taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootvatele elektrijaamadele;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad ühe väite, mille kohaselt ei algatanud komisjon ametlikku uurimismenetlust ning võttis seeläbi hagejatelt võimaluse kasutada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlusõigusi.

Hagejate väitel nähtub kõikidest tõenditest, et komisjonil oleks pidanud tekkima kahtlused riigiabi ja selle rahastamismeetodi kokkusobivuse osas siseturu ja ELi õigusega. Seetõttu oleks ta pidanud algatama ametliku uurimismenetluse.

Hagejad viitavad rohketele tõenditele alates eelteavitamise etapi kestusest ja selle etapi ning esialgse uurimismenetluse vahele jäetud ebaproportsionaalsest ajavahemikust, muudele asjaoludele, mille põhjal vaidlustatud otsus vastu võeti ning väidetavatele vigadele selle otsuse sisus, mis nende sõnul ei ole piisavalt põhjendatud ning milles on tehtud tõsiseid hindamisvigu või milles hinnang puudub. Need tegurid peaksid näitama, et komisjon ei ole piisavalt analüüsinud asjakohaseid aspekte ning tal ei olnud piisavalt vajalikku teavet enne riigiabi ja selle rahastamismeetodi tunnistamist siseturu ja ELi õigusega kokkusobivaks.

Konkreetsemalt väidavad nad, et esiteks on komisjon vääralt hinnanud väidetavalt autonoomset taastuvate energiaallikate (TEA) skeemi ja TEA maksu, tõlgendades vääralt Leedu seadusandlikku raamistikku ja hagejate kaebusi; teiseks ei ole komisjon hinnanud TEA generaatoritele antud investeerimisabi ja seetõttu on tema sisuline analüüs puudulik ja ebapiisav; kolmandaks on komisjon vääralt hinnanud ELTL artikli 107 lõike 1 kohaseid maksuvabastusi; neljandaks oli komisjoni hinnang TEA skeemi kokkusobivuse osas siseturuga kohatu ja väär ning viiendaks oli hinnang rahastamismeetodi ELi õigusega kokkusobivuse kohta vigane ja ebapiisav.

____________