Language of document :

Kanne 13.5.2019 – Achema ja Lifosa v. komissio

(asia T-300/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Achema AB (Jonava, Liettua) ja Lifosa AB (Kedainiai, Liettua) (edustajat: asianajajat E. Righini ja N. Solárová)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan valtiontuesta SA.45765 (2018/NN) – Liettua – voimalaitoksille, jotka tuottavat sähköä uusiutuvista energialähteistä 8.1.2019 tehdyn komission päätöksen C(2018) 9209 final

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jolla ne väittävät, että komissio on loukannut kantajien SEUT 108 artiklan 2 kohdan mukaisia menettelyllisiä oikeuksia, koska se ei ole aloittanut muodollista tutkintamenettelyä.

Kantajat väittävät, että kaikki näyttö viittaa siihen, että komissiolla olisi pitänyt olla epäilyksiä valtiontuen ja sen rahoitusmenetelmien soveltuvuudesta sisämarkkinoille ja niiden yhteensopivuudesta unionin oikeuden kanssa. Sen vuoksi sen olisi pitänyt aloittaa muodollinen tutkintamenettely.

Kantajat viittaavat laajaan näyttöön, joka ulottuu tiedoksiantamista edeltäneestä vaiheesta suhteettoman pitkään ajanjaksoon tämän vaiheen ja alustavan menettelyn välillä, muihin olosuhteisiin, joissa riidanalainen päätös on tehty ja päätöksen väitettyihin sisällöllisiin virheisiin; ne väittävät päätöksen olevan riittämättömästi perusteltu ja sisältävän vakavia arviointivirheitä taikka arvioinnin puuttuvan kokonaan. Näiden seikkojen väitetään osoittavan, että komissio analysoi riittämättömästi merkityksellisiä näkökohtia eikä sillä ollut kaikkea tarpeellista tietoa ennen kuin se totesi valtiontuen ja sen rahoitusmenetelmän sisämarkkinoille soveltuvaksi ja unionin oikeuden kanssa yhteensoveltuvaksi.

Erityisesti kantajat väittävät, että (i) komissio on arvioinut virheellisesti uusiutuvien energialähteiden (Renewable Energy Sources, RES) väitetysti itsenäistä sääntelyä ja RES-maksua, koska se on tulkinnut väärin Liettua lainsäädännöllisiä puitteita ja kantajien moitteita; (ii) komissio ei ole tutkinut uusiutuvien energialähteiden tuottajille myönnettyä investointitukea, minkä vuoksi sen sisällöllinen tutkinta on epätäydellinen ja riittämätön; (iii) komissio on arvioinut virheellisesti SEUT 107 artiklan 1 kohtaan perustuvaa maksuista vapauttamista; (iv) komission arviointi RES-järjestelmän soveltuvuudesta sisämarkkinoille oli epäasianmukainen ja virheellinen ja (v) rahoitusmenetelmän unionin oikeuden mukaisuuden arviointi oli virheellinen ja riittämätön.

____________