Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 13. maijā – Achema un Lifosa/Komisija

(Lieta T-300/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Achema AB (Jonava, Lietuva) un Lifosa AB (Ķēdaiņi, Lietuva) (pārstāvji: E. Righini and N. Solárová, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas 2019. gada 8. janvāra Lēmumu C(2018) 9209 final valsts atbalsta lietā SA.45765 (2018/NN) – Lietuva – Atbalsts spēkstacijām, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas balstās uz vienu pamatu, apgalvojot, ka Komisija nav uzsākusi formālu izmeklēšanas procedūru, tādējādi atņemot prasītājām LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procesuālās tiesības.

Prasītājas apgalvo, ka visi pierādījumi norāda uz to, ka Komisijai bija jābūt šaubām par valsts atbalsta un tā finansēšanas metodes saderību ar iekšējo tirgu. Tāpēc tai esot bijis jāuzsāk formāla izmeklēšanas procedūra.

Prasītājas atsaucas uz plašu pierādījumu kopumu, sākot ar pirmspaziņošanas posma ilgumu un beidzot ar atvēlēto nesamērīgi ilgo laiku starp šo posmu un iepriekšējās izskatīšanas procedūru, kā arī citiem apstākļiem, kādos tika pieņemts apstrīdētais lēmums, un apgalvotajiem trūkumiem, kas atspoguļojas šī lēmuma saturā; šis lēmums, kā tās apgalvo, nav pietiekami pamatots un tajā ir pieļautas nopietnas kļūdas vērtējumā vai arī vērtējums nav veikts. Šie faktori parādot, ka Komisija nav veikusi pietiekamu nozīmīgo aspektu analīzi un tai nav bijis visas vajadzīgās informācijas pirms tā ir atzinusi valsts atbalsta un tā finansēšanas metodes saderību ar iekšējo tirgu un Savienības tiesībām.

Konkrēti tiek apgalvots, ka i) Komisija ir pieļāvusi kļūdu vērtējumā attiecībā uz apgalvoti autonomo atjaunojamo energoresursu (AER) shēmu un AER nodokli, nepareizi interpretējot Lietuvas tiesisko regulējumu un prasītāju sūdzības; ii) Komisija nav izvērtējusi AER ģeneratoriem piešķirto atbalstu un tāpēc tās analīze pēc būtības ir nepilnīga un nepietiekama; iii) Komisija ir pieļāvusi kļūdu vērtējumā attiecībā uz atbrīvojumiem no nodokļa saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu; iv) Komisijas vērtējums attiecībā uz AER shēmas saderību ar iekšējo tirgu ir neatbilstošs un kļūdains; un v) finansēšanas metodes atbilstības Savienības tiesību aktiem vērtējumā ir trūkumi un tas ir nepietiekams.

____________