Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2019 r. – Achema i Lifosa / Komisja

(Sprawa T-300/19)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Achema AB (Janów, Litwa) i Lifosa AB (Kiejdany, Litwa) (przedstawiciele: adwokaci E. Righini i N. Solárová,)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2018) 9209 final z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.45765 (2018/NN) – Litwa – Wsparcie dla elektrowni wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut dotyczący niewszczęcia przez Komisję formalnego postępowania wyjaśniającego, pozbawiając w ten sposób skarżących ich praw procesowych przewidzianych w art. 108 ust. 2 TFUE.

Skarżący utrzymują, że z wszystkich dowodów wynika, iż Komisja powinna była powziąć wątpliwości co do zgodności pomocy państwa i sposobu jej finansowania z rynkiem wewnętrznym i prawem Unii. W związku z tym Komisja powinna była wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające.

Skarżący powołują się na obszerny materiał dowodowy obejmujący czas trwania etapu przedzgłoszeniowego, nieproporcjonalny rozkład czasu między tym etapem a wstępnym postępowaniem wyjaśniającym, pozostałe okoliczności, w jakich została wydana sporna decyzja i nieprawidłowości znajdujące odzwierciedlenie w treści wspomnianej decyzji, która ich zdaniem jest niewystarczająco uzasadniona i obarczona poważnymi błędami w ocenie lub brakiem oceny. Czynniki te wskazują, że Komisja dokonała niedostatecznej analizy istotnych okoliczności i nie dysponowała pełnymi informacjami koniecznymi przed uznaniem pomocy państwa i sposobu jej finansowania za zgodne z rynkiem wewnętrznym i prawem Unii.

W szczególności skarżący podnoszą, że, po pierwsze, Komisja popełniła błąd w ocenie rzekomo niezależnego systemu odnawialnych źródeł energii i opłaty związanej z odnawialnymi źródłami energii, poprzez dokonanie błędnej wykładni litewskich ram prawnych i zastrzeżeń skarżących; po drugie, Komisja nie dokonała oceny pomocy inwestycyjnej przyznanej w odniesieniu do generatorów odnawialnych źródeł energii, a zatem dokonana przez nią analiza merytoryczna jest niepełna i niewystarczająca; po trzecie, Komisja popełniła błąd w ocenie zwolnień od opłaty na podstawie art. 107 ust. 1 TFUE; po czwarte, dokonana przez Komisję ocena zgodności systemu odnawialnych źródeł energii z rynkiem wewnętrznym była niewystarczająca i błędna oraz, po piąte, ocena zgodności sposobu finansowania z prawem Unii jest błędna i niewystarczająca.

____________