Language of document :

Žaloba podaná 13. mája 2019 – Achema a Lifosa/Komisia

(vec T-300/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Achema AB (Jonava, Litva) a Lifosa AB (Kedainiai, Litva) (v zastúpení: E. Righini a N. Solárová, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie C(2018) 9209 final z 8. januára 2019 vo veci štátnej pomoci SA.45765 (2018/NN) – Litva – Podpora elektrární vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov,

uložil žalovanej povinnosť znášať trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú jeden žalobný dôvod založený na tom, že Komisia nezačala konanie vo veci formálneho zisťovania, čím zbavila žalobkyne ich procesných práv, ktoré im priznáva článok 108 ods. 2 ZFEÚ.

Žalobkyne tvrdia, že všetky dôkazy poukazujú na to, že Komisia mala mať pochybnosti o zlučiteľnosti štátnej pomoci a jej metódy financovania s vnútorným trhom. Mala teda začať konanie vo veci formálneho zisťovania.

Žalobkyne poukazujú na široký súbor dôkazov, od dĺžky prenotifikačnej fázy a neprimeraného časového úseku medzi touto fázou a predbežnou kontrolou, cez ďalšie okolnosti, za ktorých bolo napadnuté rozhodnutie prijaté a údajné chyby premietnuté v obsahu toho rozhodnutia, o ktorom žalobkyne tvrdia, že je nedostatočne odôvodnené a poznačené vážnymi nesprávnymi posúdeniami alebo nedostatkami posúdenia. Tieto okolnosti poukazujú na to, že Komisia nedostatočne analyzovala relevantné aspekty a nemala všetky potrebné informácie pred vyhlásením štátnej pomoci a metódy jej financovania za zlučiteľné s vnútorným trhom a právom Únie.

Konkrétne žalobkyne uvádzajú, že i) Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia schémy údajne samostatných zdrojov obnoviteľnej energie (RES) a dane pre RES, zatiaľ čo nesprávne vyložila litovskú právnu úpravu a námietky žalobkýň; ii) Komisia neposúdila investičnú pomoc udelenú výrobcom RES a preto je jej podrobná analýza neúplná a nedostatočná; iii) Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia výnimiek z dane podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ; iv) posúdenie Komisie týkajúce sa zlučiteľnosti schémy RES s vnútorným trhom bolo neuspokojivé a chybné a v) posúdenie súladu metódy financovania s právom Únie je chybné a nedostatočné.

____________