Language of document :

Talan väckt den 13 maj 2019 – Achema och Lifosa mot kommissionen

(Mål T-300/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Achema AB (Jonava, Litauen) och Lifosa AB (Kedainiai, Litauen) (ombud: advokaterna E. Righini och N. Solárová)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2018) 9209 final av den 8 januari 2019 om statligt stöd SA.45765 (2018/NN) – Litauen – Support to power plants producing electricity from renewable energy sources, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena en enda grund, nämligen att kommissionen underlät att inleda ett formellt granskningsförfarande, varigenom sökandena fråntogs de processuella rättigheter som de har enligt artikel 108.2 FEUF.

Sökandena hävdar att all bevisning pekar på att kommissionen borde ha ställt sig tveksam till huruvida det statliga stödet och finansieringsmetoden var förenliga med den inre marknaden och EU-rätten. Kommissionen borde därför ha inlett en formell granskning.

Sökandena åberopar en stor mängd bevis, bland annat hänvisar de till föranmälningsfasens längd och den oproportionerligt långa tid som förflutit mellan den fasen och det preliminära granskningsförfarandet, andra omständigheter som kringgärdade det omtvistade beslutet och påstådda brister som framgick av innehållet i beslutet, vilket enligt sökandenas uppfattning är otillräckligt motiverat och behäftat med grova felbedömningar eller bristande bedömningar. Dessa faktorer påstås visa att kommissionen gjorde en otillräcklig bedömning av de relevanta aspekterna och inte förfogade över all den information den behövde innan den slog fast att det statliga stödet och finansieringsmetoden var förenliga med den inre marknaden och EU-rätten.

Det görs särskilt gällande att (1) kommissionen gjorde en felaktig bedömning av ett, enligt vad som påstås fristående, system för förnybara energikällor och skatt på förnybara energikällor, genom att den gjorde en felaktig tolkning av den litauiska lagstiftningen och sökandenas klagomål; (2) kommissionen underlät att göra en bedömning av investeringsstödet till producenter av förnybar energi, varför kommissionens analys är ofullständig och otillräcklig; (3) kommissionen gjorde en oriktig bedömning av undantagen från skatten enligt artikel 107.1 FEUF; (4) kommissionens bedömning av huruvida systemet för förnybara energikällor var förenligt med den inre marknaden var otillfredsställande och felaktig; och (5) bedömningen av huruvida finanseringsmetoden var förenlig med EU-rätten var bristfällig och otillräcklig.

____________