Language of document : ECLI:EU:T:2021:191

Üldkohtu (kümnes koda) 14. aprilli 2021. aasta otsus – Achema ja Lifosa vs. komisjon

(kohtuasi T300/19)

Riigiabi – Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia turg – Tegevusabi – Otsus, millega abikava tunnistatakse esialgse uurimise staadiumi lõpus siseturuga kokkusobivaks – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c – Menetlusõiguste rikkumine – Keskkonnaalase riigiabi 2008. aasta suunised – Keskkonna- ja energiaalase riigiabi 2014. aasta suunised aastateks 2014-2020 – ELTL artikkel 30 – ELTL artikkel 110 – Kooskõlalised kaudsed tõendid

1.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Neid otseselt ja isiklikult puudutavad aktid – Komisjoni otsus, millega riigiabi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks ametlikku uurimismenetlust algatamata – ELTL artikli 108 lõike 2 tähenduses asjassepuutuvate isikute hagi – Vastuvõetavus – Tingimused

(ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3 ning artikli 263 neljas lõik; nõukogu määrus 2015/1589, artikli 1 punkt h)

(vt punktid 37-39)

2.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Neid otseselt ja isiklikult puudutavad aktid – Komisjoni otsus, millega riigiabi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks ametlikku uurimismenetlust algatamata – ELTL artikli 108 lõike 2 tähenduses asjassepuutuvate isikute hagi – Hagi eseme määratlemine – Hagi, mille eesmärk on kaitsta huvitatud isikute menetluslikke õigusi – Väited, millele saab tugineda

(ELTL artikli 108 lõige 3 ning artikli 267 neljas lõik; nõukogu määrus 2015/1589, artikli 1 punkt h)

(vt punktid 42, 203-205)

3.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja võistlev etapp – Abi kokkusobivus siseturuga – Hindamisraskused – Komisjoni kohustus algatada võistlev menetlus – Tõsised raskused – Mõiste – Objektiivsus

(ELTL artikkel 108; nõukogu määrus 2015/1589, artikkel 4)

(vt punktid 43, 45)

4.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja võistlev etapp – Komisjoni kohustus algatada tõsiste raskuste esinemisel võistlev menetlus – Mõiste „tõsised raskused“ – Objektiivsus – Kohtulik kontroll – Ulatus

(ELTL artikkel 108; nõukogu määrus 2015/1589, artikkel 4)

(vt punkt 44)

5.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja võistlev etapp – Abi kokkusobivus siseturuga – Hindamisraskused – Komisjoni kohustus algatada võistlev menetlus – Tõsised raskused – Mõiste – Objektiivsus – Tõendamiskoormis – Asjaolud, mis võimaldavad tõendada selliste raskuste olemasolu – Kooskõlalised kaudsed tõendid, mis puudutavad esialgse uurimismenetluse kestust, vaidlustatud otsuse vastuvõtmise asjaolusid ja selle sisu

(ELTL artikkel 108; nõukogu määrus 2015/1589, artikkel 4)

(vt punktid 46, 47, 54-86, 92-112, 115-135, 138-148, 151-178, 209-239)

6.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja võistlev etapp – Abi kokkusobivus siseturuga – Hindamisraskused – Komisjoni kohustus algatada võistlev menetlus – Asjaolud, mis võimaldavad tõendada selliste raskuste olemasolu – Esialgse uurimise tavapärast kestust ületava tähtaja möödumine, millest üksi ei piisa

(ELTL artikkel 108; nõukogu määrus 2015/1589, artikkel 4)

(vt punktid 86, 87)

7.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja võistlev etapp – Hindamisraskused – Komisjoni kohustus algatada võistlev menetlus – Tõsised raskused – Lisateabe päring, mis iseenesest ei näita tõsiste raskuste esinemist

(ELTL artikkel 108; nõukogu määrus 2015/1589, artikkel 4)

(vt punkt 109)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 8. jaanuari 2019. aasta otsus C(2018) 9209 (final) riigiabi SA.45765 (2018/NN) kohta, mis käsitleb abikava, mida Leedu Vabariik rakendas taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootvate tootjate suhtes (ELT 2019, C 61, lk 1).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 8. jaanuari 2019. aasta otsus C(2018) 9209 (final) riigiabi SA.45765 (2018/NN) kohta, mis käsitleb abikava, mida Leedu Vabariik rakendas taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootvate tootjate suhtes.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Achema AB ja Lifosa AB kohtukulud.

3.

Jätta Leedu Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.