Language of document :

Решение на Общия съд от 14 април 2021 г. — Achema и Lifosa/Комисия

(Дело T-300/19)1

(Държавни помощи — Пазар на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници — Оперативна помощ — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с вътрешния пазар след приключването на предварителната фаза на разглеждане — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Нарушение на процесуални права — Насоки от 2008 година относно държавната помощ за опазване на околната среда — Насоки от 2014 година относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г. — Член 30 ДФЕС — Член 110 ДФЕС — Съвкупност от непротиворечиви косвени доказателства)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Achema AB (Йонава, Литва) и Lifosa AB (Кедайняй, Литва) (представители: E. Righini и N. Solárová, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Herrmann и P. Němečková)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Република Литва (представители: K. Dieninis и R. Dzikovič)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение C(2018) 9209 final на Комисията от 8 януари 2019 г. относно държавна помощ SA.45765 (2018/NN) във връзка със схема за помощи, приведена в действие от Република Литва в подкрепа на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ОВ C 61, 2019 г., стр. 1)

Диспозитив

Отменя Решение C(2018) 9209 final на Комисията от 8 януари 2019 г. относно държавна помощ SA.45765 (2018/NN) във връзка със схема за помощи, приведена в действие от Република Литва в подкрепа на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Осъжда Европейската комисия да понесе, освен направените от нея съдебни разноски, и тези на Achema AB и Lifosa AB.

Република Литва понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 238, 15.7.2019 г.