Language of document :

Üldkohtu 14. aprilli 2021. aasta otsus – Achema ja Lifosa versus komisjon

(kohtuasi T-300/19)1

(Riigiabi – Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia turg – Tegevusabi – Otsus, millega abikava tunnistatakse esialgse uurimise staadiumi lõpus siseturuga kokkusobivaks – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c – Menetlusõiguste rikkumine – Keskkonnaalase riigiabi 2008. aasta suunised – Keskkonna- ja energiaalase riigiabi 2008. aasta suunised aastateks 2014-2020 – ELTL artikkel 30 – ELTL artikkel 110 – Kooskõlalised kaudsed tõendid)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Achema AB (Jonava, Leedu) ja Lifosa AB (Kedainiai, Leedu) (esindajad: advokaadid E. Righini ja N. Solárová)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja P. Němečková)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Leedu Vabariik (esindajad: K. Dieninis ja R. Dzikovič)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 8. jaanuari 2019. aasta otsus C(2018) 9209 (final) riigiabi SA.45765 (2018/NN) kohta, mis käsitleb abikava, mida Leedu Vabariik rakendas taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootvate tootjate suhtes (ELT 2019, C 61, p. 1).

Resolutsioon

Tühistada komisjoni 8. jaanuari 2019. aasta otsus C(2018) 9209 (final) riigiabi SA.45765 (2018/NN) kohta, mis käsitleb abikava, mida Leedu Vabariik rakendas taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootvate tootjate suhtes.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Achema AB ja Lifosa AB kohtukulud.

Jätta Leedu Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 238, 15.7.2019.