Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 14 kwietnia 2021 r. – Achema i Lifosa / Komisja

(Sprawa T-300/19)1

Pomoc państwa – Rynek energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii – Pomoc operacyjna – Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym po zakończeniu wstępnego etapu badania – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE – Naruszenie praw proceduralnych – Wytyczne z 2008 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska – Wytyczne z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 – Artykuł 30 TFUE – Artykuł 110 TFUE – Łańcuch zgodnych poszlak

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Achema AB (Janów, Litwa) i Lifosa AB (Kiejdany, Litwa) (przedstawiciele: adwokaci E. Righini i N. Solárová)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Litewska (przedstawiciele: K. Dieninis i R. Dzikovič, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.45765 (2018/NN) dotyczącej systemu pomocy wdrożonego przez Republikę Litewską dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (Dz.U. 2019, C 61, s. 1).

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2018) 9209 final z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.45765 (2018/NN) dotyczącej systemu pomocy wdrożonego przez Republikę Litewską dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Komisja Europejska zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Achema AB i Lifosa AB.

Republika Litewska pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 238 z 15.7.2019