Language of document :

Жалба, подадена на 16 декември 2011 г. — ZZ/ЕАЛ

(Дело F-135/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (ЕАЛ)

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението да не се поднови договора на жалбоподателя като срочно нает служител.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 30 май 2011 г., с което ЕАЛ е отказала да разгледа възможностите за подновяване на договора на жалбоподателя;

да се осъди ЕАЛ да заплати на жалбоподателя временно сумата от 1 EUR, която може да бъде увеличена в хода на производството;

да се осъди ЕАЛ да заплати съдебните разноски.