Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko EMA

(Sprawa F-135/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, adwokaci)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu ze stroną skarżącą umowy o zatrudnieniu w charakterze członka personelu tymczasowego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 maja 2011 r., w której EMA odmówiła zbadania możliwości przedłużenia umowy ze stroną skarżącą;

zasądzenie od EMA na rzecz strony skarżącej kwoty tymczasowo określonej na 1 euro, z zastrzeżeniem jej podwyższenia;

obciążenie EMA kosztami postępowania.