Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Sprawa F‑138/11

David Schwander

przeciwko

Komisji Europejskiej

Przeniesienie uprawnień emerytalnych – Wyroki Sądu Unii Europejskiej wydane w toku postępowania – Cofnięcie skargi przez stronę skarżącą – Wykreślenie sprawy – Odpowiedni podział kosztów

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a, w której D. Schwander żądał zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO) z dnia 10 maja 2011 r., na mocy której, po pierwsze, cofnięta została propozycja zaliczenia dodatkowych lat uprawniających do emerytury, którą przedstawiono mu w dniu 22 października 2009 r. i którą zaakceptował w dniu 17 grudnia 2009 r., a po drugie, dokonano ponownego obliczenia dodatkowych lat uprawniających do emerytury na podstawie przyjętych przez Komisję Europejską w dniu 3 marca 2011 r. ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.

Orzeczenie:      Sprawa F‑138/11 zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Cofnięcie skargi przez stronę skarżącą – Wykreślenie z rejestru

(Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 84, art. 103 § 5)

(zob. pkt 7)