Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 март 2013 г. — Christoph и др./Комисия

(Дело F-63/08)1

(Публична служба — Временен персонал — Членове 2, 3а и 3б от УРДС — Срочно наети служители — Договорно наети служители — Договорно наети служители със спомагателни функции — Срок на договора — Членове 8 и 88 от УРДС — Решение на Комисията от 28 април 2004 година относно максималната продължителност на наемане на временен персонал в службите на Комисията — Директива 1999/70/ЕО — Приложимост за институциите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eugen Christoph (Liggiano, Италия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Bauer и K. Zieleśkiewicz, впоследствие M. Bauer и J. Herrmann)Предмет на делотоОтмяна на решенията, с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите, доколкото договорът им е сключен или действието му е продължено за определен срокДиспозитив на определениетоОтхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.Осъжда жалбоподателите да понесат направените от тях съдебни разноски и да заплатят съдебните разноски на Европейската комисия. Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.