Language of document :

Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. - Z/Комисия

(Дело F-60/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Комисията да приложи към жалбоподателката, след становище на Комитета по инвалидност, предвидената в член 100 от УРДС условна клауза.

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Комисията от 7 септември 2007 г. за определяне на условията за работа на жалбоподателката в качеството ѝ на договорно нает служител със спомагателни функции, доколкото в него се предвижда прилагане на условната клауза, предвидена в член 100 от УРДС;

да осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________