Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. - Z przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Z (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zastosowaniu wobec skarżącej, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Inwalidztwa, klauzuli zastrzegającej przewidzianej w art. 100 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 7 września 2007 r. ustalającej warunki zatrudnienia skarżącej w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych, w zakresie, w jakim przewiduje ona zastosowanie zastrzeżenia przewidzianego w art. 100 warunków zatrudnienia innych pracowników;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________