Language of document :

Жалба, подадена на 19 юни 2008 г. - Avogadri и др./ Комисия

(Дело F-58/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Chiara Avogadri (Брюксел, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решенията, с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите като договорно наети служители или срочно наети служители, доколкото продължителността на договора им или на удължаването на същия е ограничено за определен период от време

Искания на жалбоподателите

Да се отменят решенията, с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите, доколкото продължителността на договора им или на удължаването на същия е ограничено за определен период от време;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________