Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. - Avogadri i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-58/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chiara Avogadri (Bruksela, Belgia) i in. (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji określających warunki zatrudnienia skarżących w charakterze pracowników kontraktowych lub członków personelu tymczasowego, w zakresie w jakim czas trwania umowy lub jej przedłużenia jest ograniczony do określonego okresu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji określających warunki zatrudnienia skarżących, w zakresie w jakim czas trwania umowy lub jej przedłużenia jest ograniczony do określonego okresu.

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________