Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 8. juuli 2009 määrus - Sevenier versus komisjon

(Kohtuasi F-62/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Teenistuse lõpetamine - Ametist lahkumine- Tagasivõtmise taotlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roberto Sevenier (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega viimane jättis rahuldamata hageja nõude, mis puudutas lahkumisavalduse tagasivõtmist ja arstliku komisjoni poole pöördumist, ning sellest tulenevalt nõue ennistada hageja Euroopa Komisjoni tööle ja taastada tema teenistuskäik alates ametist lahkumise kuupäevast.

Kohtumääruse resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata

Mõista kohtukulud välja R. Sevenierilt.

Puudub vajadus menetlusse astumise avalduse lahendamiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma menetlusse astumise avaldusega seotud kohtukulud.

____________

1 - ELT C 247, 27.9.2008, lk 25.