Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 8 juli 2009 - Sevenier mot kommissionen

(Mål F-62/08)1

(Offentlig tjänst - Tjänstemän - Slutligt upphörande av tjänst - Avskedsansökan - Begäran om återkallelse)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Robert Sevenier (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om dels återkallande av sin avskedsansökan, dels framställande av klagomål till läkarkommittén och följaktligen, begäran om att sökanden ska återupptas som anställd i Europeiska kommissionen på samma villkor från och med det datum för dennes avskedsansökan.

Avgörande

Talan avvisas då det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

Robert Sevenier ska ersätta rättegångskostnaderna.

Det saknas anledning att pröva begäran om att få intervenera.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader med avseende på begäran om att få intervenera.

____________

1 - EGT C 247, 27.9.2008, s. 25.