Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 21 augusti 2017 – Lintner Györgyné mot UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Mål C-511/17)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Lintner Györgyné

Motpart: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 6.1 i direktivet om oskäliga avtalsvillkor1 – mot bakgrund av den nationella lagstiftningen om ombudstvång i domstol – tolkas så, att det ska göras oskäligheten av varje avtalsvillkor ska prövas individuellt, oberoende av frågan huruvida en bedömning av samtliga villkor i avtalet verkligen är nödvändig för att kunna pröva det yrkande som framställts i talan?

Ska artikel 6.1 i direktivet om oskäliga avtalsvillkor istället tolkas så, att det ska göras en prövning av samtliga villkor i avtalet för att kunna finna att det villkor som ligger till grund för talan är oskäligt?

Om fråga 2 ska besvaras jakande, kan detta betyda att det är nödvändigt att pröva avtalet i dess helhet för att kunna fastställa att det aktuella avtalsvillkoret är oskäligt, det vill säga att prövningen av varje del i avtalet inte ska göras fristående och oberoende från prövningen av det villkor som angripits genom talan?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).